Zielona gmina

14 Aug 2015

Przy planowaniu nasadzeń w szczególności na działkach na których zakończył sie proces budowlany a działka wymaga zagospodarowania warto pomyslć o rodzimych gatunkach roślin,które przyniosa nam szereg korzyści w tym:

Korzyść dla przyrody

28 Jun 2014

Wycięcie drzew oraz krzewów bez zezwolenia wiążę się z karą administracyjną. Nie jest ona uznaniowa ani stała, lecz ściśle uzależniona od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe.

Ustawodawca wskazuje trzy sytuacje uprawniające do nałożenia kary administracyjnej:

28 Jun 2014

"Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury,[...] są wyrazem estetyki krajobrazu naturalnego i antropogenicznego, często już ostatnim zachowanym elementem dawnych założeń kompozycyjnych, a także dawnych zasad gospodarowania na terenach leśnych. Umożliwiają w ten sposób pokazanie na żywym obiekcie jakim jest drzewo podstawowej prawdy, że ochrona przyrody jest także elementem kultury. To we współczesnym świecie nie tylko domena przyrodników, ale jeszcze bardziej humanistów.

28 Jun 2014

Podstawą prawną ustanawiania pomników przyrody w Polsce jest ustawa o ochronie przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

28 Jun 2014

Gmina Rewal kojarzona jest z piaszczystymi plażami, stromymi klifami oraz rozległymi nadmorskimi lasami sosnowymi. Mówiąc o terenach zieleni, mamy zazwyczaj na myśli zadrzewienia śródpolne, większe i mniejsze skupiska drzew i krzewów oraz kompleksy leśne.

28 Jun 2014

Usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia w myśl art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody podlega karze administracyjnej, która jest wymierzana przez wójta. Tej samej karze podlega ten, kto powoduje zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanych niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ust. 1 pkt. 3), bowiem zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

Formularz wyszukiwania

«