Wnioski

Po pobraniu i wypełnieniu odpowiedniego wniosku, należy złożyć go w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal;

Forma załatwiania spraw:

  • klient składa wniosek w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu / sekretariat/. 
  • wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej i przekazywany do dekretacji /Wójta lub  Sekretarza/. 
  • kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odbierają wniosek za pokwitowaniem w rejestrze korespondencji. 
  • w przypadku jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
  • w przypadku nie uzupełnienia brakujących informacji lub załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
  • jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje projekt decyzji i przekazuje go Kierownikowi w celu akceptacji.
  • Po wyznaczonym w kodeksie postęowania administracyjnego terminie na zapoznanie z zebranymi materiałami pracownik merytoryczny sporządza decyzję i daje do akceptacji i podpisu Wójtowi lub Kierownikowi , który zatwierdza taką decyzje podpisem z upowaznienia Wójta.
  • klient odbiera decyzję osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Do pobrania:

ODPADY KOMUNALNE

USUNIĘCIE DRZEW

ZWIERZĘTA

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

AZBEST

Formularz wyszukiwania

«