Usuwanie drzew i krzewów

Z wnioskiem o wycinkę drzew lub krzewów występuje właściciel lub posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela) a także właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

 • w przypadku działek osób fizycznych - wniosek składa właściciel nieruchomości. Gdy działka stanowi współwłasność wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele lub na oddzielnym piśmie wyrażają zgodę na usunięcie zieleni.
 • w przypadku działek stanowiących własność podmiotów gospodarczych - wniosek składają osoba/osoby upoważnione do reprezentowania firmy wg Krajowego Rejestru Sądowego.
 • jeżeli wnioskowana do usunięcia zieleń rośnie na granicy dwóch działek, wówczas do wniosku należy dołączyć zgodę posiadacza drugiej działki.
 • w przypadku użytkowania wieczystego działek będących własnością Skarbu Państwa - wniosek składa użytkownik wieczysty.
 • na usunięcie zieleni z pasów drogowych zarządzanych przez Gminę Rewal (np. kolidującej z budową wjazdów na teren inwestycji, przebudową dróg, inwestycjami liniowymi w pasach drogowych) wniosek składa zainteresowany do Starosty Powiatu Gryfice po uprzednim uzyskaniu zgodyWójta Gminy Rewal. 

Nie wszystkie drzewa i krzewy wymagają uzyskania decyzji administracyjnej. Przepisów ustawy o ochronie przyrody w przedmiocie uzyskania decyzji nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu. Do wniosku należy dołączyć:

 • tytuł prawny władania nieruchomością.
 • zgodę właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu.
 • w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
 • W przypadku kiedy usunięcie drzew związane jest z zamierzeniem inwestycyjnym kserokopia ostatecznej decyzji: pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub kserokopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony.

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej, za wyjątkiem przypadku kiedy do wniosku dołączone jest pełnomocnictwo. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rewalu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Decyzję na usunięcie drzew uzyskuje się nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Więcej informacji można uzyskać w:

Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

tel. 91 38 49 033 , email: srodowisko@rewal.pl

Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk

 

Do pobrania:

Formularz wyszukiwania

«