System gospodarowania odpadami

16 Jul 2014

SEGREGACJA ODPADÓW – Selektywne zbieranie odpadów Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

16 Jul 2014

Od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty o system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i przyjmowanie odpadów selektywnie zebranych dostarczanych samodzielnie do PSZOKU zlokalizowanego w miejscowości Pobierowo.

16 Jul 2014

Selektywnie zebrane odpady biodegradowalne przyjmowane będą w PSZOKU pod warunkiem samodzielnego ich dowiezienia. Właściciele przydomowych ogródków mogą je również zagospodarować we własnym zakresie przy pomocy kompostownika usytuowanego na terenie nieruchomości.

02 Jul 2014

Informujemy, że dostępne są nowe harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny. 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

a) umieścić worki lub pojemniki na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych;

05 Jun 2014

Urząd Gminy w Rewalu informuje, że odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania mogą dokonywać tylko i wyłącznie firmy do tego uprawnione, wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Rewal.

04 Jun 2014

Urząd Gminy w Rewalu  informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.

03 Jun 2014

Odbierane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, zarówno odpady posortowane jak i pozpostałości z sortowania a także odpady biodegradowalne, zagospodarowywane są zgodnie z zawartą umową oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zarządzanym przez:

Celowy Związek Gmin R-XXI

Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Strony

Formularz wyszukiwania

«