Informacje ogólne

17 Jul 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na ostatniej sesji nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17 Jul 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

05 Jun 2014

Urząd Gminy w Rewalu informuje, że odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania mogą dokonywać tylko i wyłącznie firmy do tego uprawnione, wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Rewal.

04 Jun 2014

Urząd Gminy w Rewalu  informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.

03 Jun 2014

Odbierane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, zarówno odpady posortowane jak i pozpostałości z sortowania a także odpady biodegradowalne, zagospodarowywane są zgodnie z zawartą umową oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zarządzanym przez:

Celowy Związek Gmin R-XXI

Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Formularz wyszukiwania

«