Analiza systemu

18 Jul 2014

Informacja za rok 2013 r.

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 31 %

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 1581 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %

 

17 Jul 2014

Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu. Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r.

Formularz wyszukiwania

«