System gospodarowania odpadami

26 Jan 2015

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład: średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 9,55 m3 x 4,00 zł = 38,20 zł  - dokłanie taką kwotę wpisujemy wypełniając deklarację na 2015 rok.

OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH.

18 Jul 2014

Informacja za rok 2013 r.

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 31 %

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 1581 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %

 

17 Jul 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na ostatniej sesji nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17 Jul 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17 Jul 2014

Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu. Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r.

17 Jul 2014

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

17 Jul 2014

Pamiętajmy, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia.

Strony

Formularz wyszukiwania

«