Strefa inwestora

17 Jul 2014

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określane są warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia. Dla danego przedsięwzięcia uzyskuje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji inwestycyjnej spośród wymienionych poniżej (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę) lub kilku takich samych decyzji (np. kilku pozwoleń na budowę).

14 Jul 2014
Usunięcie drzew lub krzewów liczących powyżej 10 lat wymaga zezwolenia wójta (względnie konserwatora zabytków - w przypadku terenów zabytkowych) - nawet, jeśli są to tzw. samosiejki lub rośliny obumarłe.
30 Jun 2014

Polska podpisując Traktat Ateński 16 kwietnia 2003 roku, stanowiący podstawę prawną przystąpienia kraju do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy: tzw.: dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa.

30 Jun 2014

Wybrzeże Trzebiatowskie – kod obszaru PLB320010 –  to obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. 

30 Jun 2014

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski – kod obszaru PLH320017 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zlokalizowany w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 17 468,79 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona siedlisk typowych dla południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

30 Jun 2014

Zatoka Pomorska – kod obszaru PLH990003 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty  w zlokalizowany w południowej części Morza Bałtyckiego, o całkowitej powierzchni 309 154,9 ha.

30 Jun 2014

Ostoja na Zatoce Pomorskiej – kod obszaru PLH990002 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w południowej zlokalizowany w części Morza Bałtyckiego, o całkowitej powierzchni 243 132,7 ha. Obejmuje w całości obszary morskie polskiej części Zatoki Pomorskiej, w większości morze terytorialne Polski, przy wybrzeżu od ujścia Świny do ok. 0,5 km przed Dźwirzynem.

Formularz wyszukiwania

«