Środowisko

31 Dec 2016

Wskaźnik powierzchni jezior do powierzchni całkowitej gminy kształtuje się na poziomie poniżej 0, 1 % / 100 km2 jest więc niewielki, jednakże ich bogactwo rekompensuje w pełni tak mały udział. Jezioro Liwia Łuża należy do typu jezior nadmorskich. Powstało na skutek odcięcia zatoki morskiej przez narastającą mierzeję. Maksymalna głębokość jeziora nie przekracza 2 m a jego dno leży poniżej poziomu morza tworząc tzw. kryptodepresję. Jego zwierciadło wody znajduje się 0, 2 m n.p.m., stąd też kryptodepresja wynosi minus 1, 8 m.

31 Dec 2016

Współczesne formy geomorfologiczne występujące na terenie od Niechorza do Mrzeżyna. Podobnie jak na całym Pomorzu, są efektem działalności lądolodu skandynawskiego (Ejsmont 1971). Około 25 tys. lat temu lodowiec nasunął się na obszar Pomorza i wywarł zdecydowany wpływ na ukształtowanie powierzchni. Na tle skutków tego procesu obserwujemy obecnie ciągłe zmiany w strefie wybrzeża, wiążące się z ostatnimi etapami rozwoju Bałtyku jako morza polodowcowego.

31 Dec 2016

Gmina Rewal ma szatę roślinną charakterystyczną dla wybrzeża Bałtyku, z całym kompleksem zbiorowisk roślinnych typowych dla rejonu nadbrzeżnego. I tak duży akwen wodny - Liwia Łuża - odcięty od morza  wąską mierzeją oraz rozległe kompleksy zmeliorowanych torfowisk, nadający specyficzny charakter wydmom nadmorskim , na zachodnich i wschodnich krańcach gminy są one porośnięte lasami. Między lasami wciśnięte są enklawy muraw piaskowych, pól i łąk. Bogactwo florystyczne i zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych gminy jest duże.

31 Dec 2016

Inwentaryzacja faunistyczna  gminy Rewal przeprowadzona w sezonie 1996/97 wykazała:

  • 13 gatunków ryb,
  • 13 gatunków płazów,
  • 3 gatunków gadów,
  • 194 gatunków ptaków,
  • 41 gatunki ssaków.

 

Ponadto na terenie gminy Rewal stwierdzono:

31 Dec 2016

Koźmiński (1983) zakwalifikował gminę Rewal do II krainy klimatycznej, tj. do Pobrzeża Dziwnowsko - Kołobrzeskiego, rozciągającej się kilkunastokilometrowym pasem wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

31 Dec 2016

WedługMikołajskiego (1966) w gminie Rewal przeważają gleby bielicowe piaskowe, wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby bielicowe wytworzone: z utworów pyłowych wodnego pochodzenia - lekkie, średniego i ciężkiego oraz gleb mułowo - bagiennych, gleb torfowych i murszowych.

31 Dec 2016

Mikołajski (1966) scharakteryzował budowę geologiczną gminy Rewal. Leży ona w granicach antyklinorium pomorskiego - kujawskiego, w części antyklinorium pomorskiego. Tu też ma miejsce rozdzielenie na antyklinę kamieńską i kołobrzeską przedzieloną synkliną trzebiatowską.Pod względem morfologicznym całe wybrzeże na wschód od wyspy Wolin stanowi płaską i lekko falistą morenę denną graniczącą z zatorfionymi dolinami.

31 Dec 2016

Regionalizacja  fizyczno-geograficzna

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Trzebiatów położona jest na obszarze prowincji zwanej Niżem Środkowoeuropejskim, w podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie.Obszar gminy należy do mezoregionu Wybrzeże Trzebiatowskie.  ( Kondracki, 1994).

 

Regionalizacja geobotaniczna

Wg podziału geobotanicznego Polski (Szafer, 1972) gmina leży w obrębie:

Formularz wyszukiwania

«