Decyzja środowiskowa

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określane są warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia. Dla danego przedsięwzięcia uzyskuje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji inwestycyjnej spośród wymienionych poniżej (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę) lub kilku takich samych decyzji (np. kilku pozwoleń na budowę). Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, dla których ustalono już uwarunkowania środowiskowe lub wydano decyzje inwestycyjne niezbędne do ich realizacji, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wyznaczony po dniu wydania tych decyzji. W przypadku takich przedsięwzięć Inwestor musi w ciągu roku od dnia jego wyznaczenia złożyć wniosek o wydanie nowej (dodatkowej) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na dany obszar Natura 2000 (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy, po przedłożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek o wydanie decyzji musi zawierać :

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, PESEL, NIP, REGON.
 • Nazwę przedsięwzięcia
 • Wskazanie miejsca realizacji przedsięwzięcia, nr geodezyjny działki, obreb.
 • Kwalifikację przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

Załączniki do wniosku:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (określenie jakie przeznaczenie z planem zagospodarowania przestrzennego ma działka, na której jest planowane przedsięwzięcie), jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz. skala 1:1000)
 • mapę sytuacyjno-wysokościową (3 egz.) w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – tylko w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięci oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (1 egz na każdą działkę)
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej), bądź kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu
 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636).
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) pobiera się opłate skarbową od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Formularz wyszukiwania

«