Informacja w sprawie kotów wolnożyjących

Wyłapywanie kotów, płoszenie czy też zakaz ich dokarmiania jest z mocy prawa zabroniony i kwalifikowany przez prawo jako znęcanie się nad zwierzętami.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi informuje, że koty podobnie jak ptaki czy inne zwierzęta są zwierzętami wolno żyjącymi i stanowią integralny składnik miejskiego ekosystemu. Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt oraz uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2015 roku, zgodnie z którymi człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę a także humanitarne traktowanie. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i mają mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty mają prawo do życia na wolności  w wybranym przez siebie miejscu. 

Przypominamy również, że Gmina Rewal pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów. Bezpłatne zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania wydawanego na wniosek opiekuna społecznego w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rewalu. Zabiegi sterylizacji, kastracji bądź usypiania ślepych miotów wykonywane są na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Rewal zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. Zabiegi prowadzone są do czasu wyczerpania środków w danym roku budżetowym.

Po wykonaniu zabiegu koty wypuszczane są w miejscu ich wcześniejszego odłowienia. 

Przypominamy, że obowiązek brania czynnego udziału w zapewnieniu opieki i ochrony wolno żyjącym kotom spoczywa  na każdym obywatelu.

Formularz wyszukiwania

«