Flora

Gmina Rewal ma szatę roślinną charakterystyczną dla wybrzeża Bałtyku, z całym kompleksem zbiorowisk roślinnych typowych dla rejonu nadbrzeżnego. I tak duży akwen wodny - Liwia Łuża - odcięty od morza  wąską mierzeją oraz rozległe kompleksy zmeliorowanych torfowisk, nadający specyficzny charakter wydmom nadmorskim , na zachodnich i wschodnich krańcach gminy są one porośnięte lasami. Między lasami wciśnięte są enklawy muraw piaskowych, pól i łąk. Bogactwo florystyczne i zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych gminy jest duże.

Pierwotnie dominującą, naturalną roślinność gminy, przed regularną i intensywną gospodarką człowieka, stanowiły lasy. Obecnie zajmują 33,21 % powierzchni gminy. Przypuszczalnie las na tym terenie był formacją klimaksową, dostosowaną do klimatu. Natomiast wszystkie inne zbiorowiska są wtórne, nietrwałe. Rozwinęły się pierwotnie w wyniku wycinania lasu wytworzyły się zbiorowiska związane z gospodarką rolną (segetalne), na torfowiskach - zbiorowiska olszynowe, a w zabudowaniach zbiorowiska związane siedliskami ludzkimi (ruderalne). Zbiorowiska te, utrzymują się przy stałej interwencji człowieka /orka, koszenie, wypasanie, deptanie/. Zbiorowiska leśne rozrzucone są w trzech kompleksach i są to wtórne, w wielu wypadkach  młode monokultury sosny, rosnące w siedliskach borowych. Z dawnych lasów łęgowych pozostały fragmenty.

Na uwagę zasługują również tereny wycofane z użytkowania w ostatnich latach gdzie jednocześnie występuje dobrze zachowana roślinność. Sytuacja taka dotyczy głównie terenów byłych użytków zielonych na których zachodzą przemiany sukcesyjne o różnym stopniu zaawansowania. Są tu reprezentowane wszelkie stadia od pozostałości zbiorowisk łąkowych, poprzez ziołorośla, turzycowiska, szuwary do zarośli wierzbowych i leśnych zbiorowisk olsowych i łęgowych. Tempo i kierunek sukcesji uzależnione są w znacznym stopniu od intensywności dawnego odwodnienia i stopnia degradacji gleb (w szczególności torfów).Cennym elementem krajobrazu rolniczego są niewielkie enklawy drzew i krzewów.Oprócz dużego waloru krajobrazowego pełną one ważną rolę dla zwierząt, głównie ornitofauny. Występujące w krajobrazie rolniczym obszary zieleni urządzonej (np. cmentarzyki wiejskie) wycofane z użytkowania, stanowią często jedyne enklawy roślinności zgodnej z siedliskiem.

Na terenie gminy Rewal wyróżniono następujące zbiorowiska roślin :

  • zbiorowiska leśne,
  • zbiorowiska borowe
  • zbiorowiska muraw na piaskach
  • zbiorowiska wydmowe
  • zbiorowiska szuwarowe
  • zbiorowiska wodne makrofitów
  • zbiorowiska łąkowe
  • zbiorowiska torfowiskowe 
  • zbiorowiska na słonych glebach i piaskach

Formularz wyszukiwania

«