Fauna

Inwentaryzacja faunistyczna  gminy Rewal przeprowadzona w sezonie 1996/97 wykazała:

 • 13 gatunków ryb,
 • 13 gatunków płazów,
 • 3 gatunków gadów,
 • 194 gatunków ptaków,
 • 41 gatunki ssaków.

 

Ponadto na terenie gminy Rewal stwierdzono:

 • 10 gatunków pierścienic ( pijawki )
 • 1 gatunek skorupiaków
 • 64 gatunków owadów
 • 33 gatunków mięczaków

Przeprowadzona inwentaryzacja faunistyczna w gminie Rewal dowiodła bytowania co najmniej 6 kręgowców ujętych w Europejskiej Czerwonej Liście Zwierząt oraz 14 gatunków bezkręgowców i 14 kręgowców z Polskiej Czerwonej Listy Zwierząt. W trakcie trwania inwentaryzacji stwierdzono istnienie 34 stref faunistycznych pełniących rolę miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt. 

 

Na obszarze gminy Rewal rozpoznano istnienie :

 • 4 stref ważnych dla ichtiofauny,
 • 11 stref ważnych dla herpetofauny,
 • 15 stref ważnych dla ornitofauny,
 • 4 stref ważnych dla teriofauny,

których powierzchnia wynosi od kilku arów do kilkuset, a nawet kilku tysięcy hektarów. Pełnią one rolę miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych, nie objęte dotychczas żadną formą ochrony przyrody. Tereny te, w większości przypadków będące w przeszłości częścią zabagnionej Pradoliny Pomorskiej, od XVII były regularnie meliorowane i osuszane. Działania te szczególnie zintensyfikowano, a następnie zakończono w połowie lat sześćdziesiątych obecnego wieku, przekształcając te obszary w użytki zielone. Można sadzić, że jeszcze stosunkowo niedawno te nie zmeliorowane i osuszone tereny były miejscem bytowania wielu rzadkich obecnie gatunków zwierząt. Kurczenie się liczby i powierzchni terenów podmokłych jest główną przyczyną zaniku wielu gatunków zwierząt. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym liczebność i różnorodność gatunków wodno - błotnych jest stale pogarszający się stan czystości wód powierzchniowych. Jednakże odtworzenie zbiorników i obszarów podmokłych oraz poprawa czystości tych wód stwarza dużą szansę na ponowne pojawienie się wielu cennych gatunków zwierząt. Przykładem takiego zjawiska jest Pogorzelickie Bagno, odtworzone (zalane w wyniku podpiętrzenia wody) w latach siedemdziesiątych, które obecnie jest w gminie Rewal jednym z najważniejszych miejsc bytowania zwierząt gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem

Formularz wyszukiwania

«