Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy,  na podstawie którego właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie deklaracji elektronicznie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszonego na ePUAP. Złożenie deklaracji w takiej formie wymaga podpisania formularza elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Do pobrania:

Formularz wyszukiwania

«