Azbest

10 Jul 2014

W oparciu o założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" w lipcu 2007 roku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal”. Program ten uchwalono w dniu 26 października 2007 r ‐ Uchwała Nr /88/07. W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwaliła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, a następnie 15 marca 2010 r.

30 Jun 2014

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Gryficach- Wydziału Urbanistyki, Architektury i budownictwa.

30 Jun 2014

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

29 Jun 2014

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Użyte w Regulaminie określenie „właściciel” oznacza właściciela lub użytkownika wieczystego urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

2. Użyte w Regulaminie określenie ,,Program” oznacza ,,Aktualizację Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032”.

Formularz wyszukiwania

«