Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

Przypominamy o obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie  swoich nieruchomości zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal", w tym o obowiązku:

  • umieszczania worków i pojemników w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanym na terenie swojej nieruchomości,
  • wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu do godz. 7:00, przed posesją w miejscu widocznym, do którego możliwy jest dojazd. 
  • złożenia wniosku na usługę dodatkową bądź złożenia korekty deklaracji w przypadku okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WSKAZANYCH W REGULAMINIE ZAGROŻONE JEST KARĄ GRZYWNY W WYSOKOŚCI DO 500 ZŁ.

Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek:

  • dbania o czystość i porządek na swoich nieruchomościach
  • zapewnienia utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka, czy nie mieszka na posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny, czy inny.

ZGODNIE Z PRZEPISEM WŁAŚCICIEL JEST ZOBOWIĄZANY DO UPRZĄTNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKA PRZYLEGŁEGO DO JEGO NIERUCHOMOŚCI.

ZA ZAŚMIECANIE CHODNIKÓW, ULIC ORAZ ZIELEŃCÓW A TAKŻE ZA NIEUPRZĄTNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ GROZI KARA GRZYWNY 100 ZŁ.

 

Formularz wyszukiwania

«