Hałas

Informujemy, że uchwałą NR XIV/57/15 RADY GMINY REWAL z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Rewal, ustanowiono ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, których hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko:

  • w odniesieniu do instalacji i urządzeń wykorzystywanych w pracach budowlanych i innych urządzeń emitujących hałas w godz. od 16 do 9.00 dnia następnego w dni robocze, oraz przez całą dobę w niedziele i święta w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku na terenie Gminy Rewal.
  • w odniesieniu do urządzeń nagłaśniających wykorzystywanych przy organizacji m.in. dyskotek, wieczorków tanecznych, koncertów, festynów, w salonach gier, przy prowadzeniu działalności gastronomicznej, jak również w prywtnym użyciu przez osoby fizyczne w godz. od 23.00 do 9.00 dnia następnego w okresie całego roku.

Ograniczeń nie stosuje się do lokali zabezpieczonych przed wydostawaniem się hałasu na zewnątrz budynku oraz imprez organizowanych przez Gminę i jej jednostki.

Nieprzestrzeganie zapisów uchwały zagrożone jest karą grzywny za popełnienie wykroczeń określonych w art. 343 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.). Podkreślić jednak należy, że ograniczenia te ustanowione są w ograniczonym okresie a więc od 15 czerwca do 15 września.

Naruszenia uchwały należy zgłaszać do Straży Gminnej w Rewalu pod numerem telefonu 91 38 49 030 lub w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu 91 38 49 033. 

Ponadto informuję, że wszystkie uciążliwości związane z hałasem można zgłaszać również na Komisariat Policji w Rewalu, bowiem Policja w ramach przydzielonych kompetencji, może prowadzić postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi : ”Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. 

Wskazać również należy, że właściciel nieruchomości której dotykają uciążliwości związane z emisją hałasu może wystąpić na drogę sądową i przed sądem cywilnym domagać się zaprzestania praktyk zakłócających korzystanie z nieruchomości.

 

 

Formularz wyszukiwania

«